Głównej zawartości

Data udostępnienia
środa, 31, marzec 2021 00:00

 Deklaracja dostępności

 

Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie zapewnia dostępność Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej agencji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie dotyczy stron:

https://bip.zbk1.olsztyn.pl/.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie
10-280 Olsztyn, ul. Zamenhofa 16

 

Data publikacji strony internetowej: 2023-04-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

 

Strona BIP i strona główna Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

  • Skany podpisanych ręcznie dokumentów,

Ułatwienia na stronie BIP i stronie głównej Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Strona BIP i strona główna Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie jest zgodna z wytycznymi WCAG 2.1 AA i posiada następujące ułatwienia:

  • odpowiedni kontrast i możliwość jego zmiany
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • moduł wyszukiwania
  • wyróżniony kontrast odnośników
  • wyszczególniony panel nawigacyjny dla osób niepełnosprawnych
  • mapa strony
  • dostosowanie do urządzeń mobilnych

Deklarację sporządzono dnia 2023-04-27

Deklarację sporządzono na podstawie analizy prowadzonej podczas budowania stron internetowych przez wykonawcę oraz oceny przeprowadzonej przez Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem email . Kontakt telefoniczny (89) 89 526 65 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zakład Budynków Komunalnych I Sp. z o.o. w Olsztynie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).